Kdo je Přímluvce?

1. 2. 2014 23:12
Rubrika: Nezařazené

 

   Kdo je Přímluvce?

Syn - 1 Janův 2:1  Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

Duch - Jan 15:26  Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.                                 

Otec -  Jób 16:19  Ale nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách.  Ať se mi přátelé posmívají, moje oko hledí v slzách k Bohu.

---

Jak chápat slovo přímluvce? Ke komu a za co se Otec, Syn a Duch přimlouvá?

   Ve verši, který si teď přečteme, nás Ježíš Kristus ujišťuje o Boží lásce -  Jan 16:26.27 -  V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha.

   Otec sám nás miluje, není tedy vůbec potřeba, aby ho někdo přemlouval k tomu, aby nás miloval, či aby k nám byl milosrdnější. Přímluva tedy neznamená přemlouvání k jinému názoru. Otec, Syn i Duch mají přece stejný názor na veškeré dění.

   Zde je další důkaz, jak hodně nás Otec miluje. - Ozeáš 3:1  Hospodin mi řekl: "Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy.“ – Lidé jsou Bohu nevěrní, nevěří v něho, mají jiné bohy, Hospodin se v jejich žebříčku hodnot pohybuje na spodních příčkách a On přesto ve své lásce k nim, (k nám), neochabuje, právě naopak.  Řím. 5:20b … kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…

   Co nám tedy říkají texty, z nichž jakoby vyplývá (či působí na nás tak), jakoby Ježíš, nebo Duch smlouvali s Hospodinem, aby na nás nebyl tak přísný?

   Problém je zřejmě v pojetí slova přímluvce.Slovo přímluvce může totiž znamenat něco jiného, než si většina lidí pod tímto slovem dnes představí. Když se dnes řekne, že se někdo u někoho přimluvil, tak se mnohým vybaví, že osoba A potřebuje něco od osoby B, která ale osobě A není moc nakloněna. Proto osoba A vyhledá osobu C, se kterou má dobré vztahy a požádá ji, aby přemluvila osobu B, (protože osoba B má s osobou C dobré vztahy), aby vyšla vstříc osobě A. - (Příklad – Jeden z mých synů ode mě něco chce, ale bojí se, že mu to nedovolím, tak požádá svého bratra, aby to místo něho vyškemral on.)

 

   Přečtěme si, jak se dá slovo přímluvce v Bibli také přeložit.

 

   Jan 14:16  a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce (utěšitel, zastánce), aby byl s vámi navěky.

   Jan 14:26  Ale Přímluvce (utěšitel, zastánce), Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

   Jan 15:26  Až přijde Přímluvce (utěšitel, zastánce), kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

   Jan 16:7  Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce (utěšitel, zastánce) k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

   1 Janův 2:1  Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce (zastánce), Ježíše Krista spravedlivého.

 

   Potíž někomu může dělat slovní obrat „máme u Otce“. Může to vypadat, jako když problém hříšníka řeší Syn s Otcem, který má na věc trochu jiný názor, či jiný postoj.

   Ve Slově na cestu čteme: „Jestliže však někdo zhřeší, má u Boha Obhájce – Ježíše Krista." Pokud je tedy Ježíš Obhájce, kdo je žalobce? - Zjevení Janovo 12:10  A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

   Ježíš Kristus je Obhájce a satan je žalobce. Není třeba, aby se Syn zasazoval o změnu názoru Otce, vždyť mají přeci názor stejný, (Připomínám text - Kdo vidí mne, vidí Otce.), ale ten, kdo má jiný názor, je žalobce, satan. Díky tomu, že toto víme, můžeme vidět texty o přímluvě v pravém světle. Například:   

   Židům 7:25  Proto přináší (Ježíš) dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. – Je stále připraven zasáhnout v jejich prospěch.

   Římanům 8:34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás! – ujímá se nás

   Dovolte mi citovat kousek z přemýšlení nad přímluvnou službou Ježíše Krista, jak jí vidí Thdr. Moskala. -

   Z čeho satan obviňuje Boží lid? Z přestupování Božího zákona.  Z toho, že kradou, pomlouvají, cizoloží, lžou, vraždí a podobně. Jestliže mu k tomu dáváme příležitost, určitě toho využije, aby tuto špínu mohl jako sůl vmést Bohu do očí a ukázat mu, jací herci a pokrytci jsou jeho následovníci. Ta mimořádná zpráva evangelia spočívá v tom, že i když Boží lid někdy takovýmto hrubým způsobem přestoupí Boží zákon a jestliže však člověk s tím vším, takový, jaký je, přijde k Pánu Ježíši a činí pravé pokání a nechce už něco podobného v životě opakovat, Bůh ho znovu přijímá za své dítě a Kristus se ho může zastat. Může satanu říct: "Je pravda, že tento člověk udělal tyto zlé skutky. Uvědomil si však, jak hrozných věcí se dopustil, stydí se za to, všechno mi to vyznal a chce žít jinak, nově. Je mým vlastnictvím, protože se mi cele odevzdal. Všechny jeho hříchy jsem smazal."

   Žalobci spadla brada. Hříšník činící pokání je osvobozen. Kdo, že je to ten, kdo ho osvobodil? Kdo je ten Obhájce, ten Přímluvce? De facto je to Otec, Syn i Duch. Jinými slovy – Bůh stojí po boku kajícího se hříšníka, jako Přímluvce (Zastánce), proti žalobci satanovi. 

Sdílet

Komentáře

iddqd
Zajetí na hlubinu modernistickou mantrou je, bez ohledu na to, že je takto zneužíván výrok našeho Pána Ježíše Krista, ba dokonce právě proto.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Tak už jsme si domluvili schůzku s duchovním CASD z Hranic Josefem Kubíkem, přislíbil, že se staví za námi na faru v Drahotuších. Bude to jistě zajímavé setkání. Už se na to těším.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio