Meč výměnou za plášť

8. 5. 2014 10:36
Rubrika: Nezařazené

 

Lukáš 22:35  Řekl jim: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli."

36  Řekl jim: "Nyní však, kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu; kdo nemá, prodej plášť a kup si meč.

37  

38  Oni mu řekli: "Pane, tu jsou dva meče." Na to jim řekl: "To stačí."

 

Kdy Ježíš řekl tato slova svým učedníkům? Ano, tento text se nachází v čase po poslední večeři Ježíše Krista. Zanedlouho bude Kristus ukřižován jako zločinec. 

Zdá se, že učedníci byli po celou dobu zhruba tří let chození s Kristem pod jeho zvláštní ochranou. A byli pod jeho ochranou i v době Ježíšova zatýkání - Jan 18:7  Opět se jich otázal: "Koho hledáte?" A oni řekli: "Ježíše Nazaretského."

8  Ježíš odpověděl: "Řekl jsem vám, že jsem to já. Hledáte-li mne, nechte ostatní odejít."

9  Tak se mělo naplnit slovo: `Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem ani jednoho.´

Ty tři roky s Kristem byl zvláštní čas. Situace se však měla záhy změnit.

 

Ve Slově na cestu se píše – Luk 22 kap. - "Posílal jsem vás za lidmi bez peněz, bez zásob a bosé. Můžete říci, že jste měli v něčem nedostatek?" Oni odpověděli: "Ne, ani v nejmenším." Ježíš pokračoval. "Teď se situace mění, přijde pro vás těžká doba. Dobře se na ni vybavte a vyzbrojte.“   

Kdo nemá meč, ať si ho koupí, a to i za tu cenu, že prodá tak důležitou věc, jakou je plášť.

Je to myšleno obrazně, nebo doslova? Měli si učedníci koupit meč? Máme si my koupit meče? Pokud obrazně, co to znamená?

Vy dobře víte, že Ježíšovo učení je - Lukáš 6:27  Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.

28  Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

29  Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou

 

A dále - Lukáš 9:51  Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma

52  a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.

53  Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.

54  Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: "Pane, máme přivolat oheň s nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?"

55  Obrátil se a pokáral je: "Nevíte, jakého jste ducha.

56  Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit."

 

I kdybych tyto texty neuvedl, vy byste věděli, že Ježíš nepoužíval na svou ochranu násilí a ani své učedníky nevedl k násilí.  Z toho bychom mohli dedukovat, že Ježíšova rada, koupit si meč, asi nebude doslovná, ale obrazná.

Kdyby byla doslovná, stačili by dvanácti učedníkům dva meče? Umíte si představit ozbrojenou potyčku a v ní dvanáct mužů bránící se dvěma meči? Vyzval Ježíš své učedníky k tomu, aby se bránili dvěma meči?

 

Přečtěme si, co na jiném místě říká Ježíš svým učedníkům - Lukáš 21:12  Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

13  To vám bude příležitostí k (Ozbrojené obraně? Ne, ke…) svědectví.

Text dál pokračuje - Lukáš 21:14  Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.

15  Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

Jakou obranu měli učedníci zvolit? ŘEČ A MOUDROST

Dále čteme - Lukáš 21:20  Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.

21  Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať (Pozdvihnou meče? Ne.) uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou,

 

Někdo by si třeba řekl: „Možná Ježíš neměl na mysli použití mečů tak dlouho po jeho ukřižování, možná je měli učedníci použít už dřív.“ Vy jistě tušíte, že ani to není pravděpodobné. - Matouš 26:50 - Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.

51  Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a uťal mu ucho.

52  Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou.

53  Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?

Mám za to, že opravdu není správné vykládat Ježíšovu výzvu o nakoupení meče doslovně. Je tedy čas uvažovat nad druhou z možností, tedy nad tou, že meč byl myšlen jako symbol.

Ještě se vás ale zeptám: „Když se Bible obrazně zmiňuje o lvu, koho tím myslí?“

Lev z Judy = Ježíš; obcházející lev řvoucí = satan.

Na tomto příkladu vidíme, že ani obrazný meč nemusí na různých místech Bible znamenat totéž. Například v textu Židům 4,12 je meč přirovnáván ke Slovu Božímu. Žalm 57,5 zase přirovnává meč k lidskému jazyku. Nás ale zajímá text z Lukáše 22 kapitoly.

Četli jsme, že Ježíš vyzývá své učedníky, aby se připravili na těžkou dobu. Připomenu ten text ze Slova na cestu –

"Teď se situace mění, přijde pro vás těžká doba. Dobře se na ni vybavte a vyzbrojte.“

Kdybychom se zeptali dětí, na co má voják meč, řekli by nám, že na boj. Na co je připravený ten, kdo má meč? Na boj. Jaký boj vedeme? Duchovní boj - Efezským 6:12  Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Lukáš 10:3 - Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. – To řekl Ježíš svým učedníkům, když je ještě posílal k lidem bez meče, bez mošny, bez peněz a bez obuvi. Tím spíš budou učedníci jako ovce mezi vlky v těžkých časech, které měli přijít.

Meč ukazuje na připravenost křesťana na těžké časy, či v těžkých časech. Meč ukazuje na připravenost křesťana ohledně duchovního boje, ohledně pronásledování, či připravenost na možné potíže. A následování Ježíše Krista s sebou vždy přináší nějaké ty těžké časy a nějaké to pronásledování, nějaké ty potíže. Následování Ježíše je boj, na který je dobré být připraven.

Ježíš nám nemaže med kolem úst a neslibuje nám bezstarostný život.

Byl Petr připraven, když sliboval Ježíši - Lukáš 22:33  Řekl mu: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt." Byl Petr připraven? Nebyl. Ježíš mu na to řekl: "Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš."

Takže Ježíš dobře ví, co dělá, když tehdy Petrovi a dalším nepřipraveným a dnes nám, podobně nepřipraveným, Kristus radí pořiď si meč, čili, buď připraven na to, že přijdou potíže, nastanou i zlé časy.

Proč ale říká?: „Kdo nemá, prodej plášť a kup si meč?“ Co je ten plášť?

Nejdříve o plášti obecně - V době Ježíše Krista čítalo oblečení zhruba dvě části. Svrchní plášť (himation) a spodní oděv (chitón). Když byl Ježíš ukřižován, vojáci si rozdělili svrchní plášť na čtyři díly a o spodní oděv losovali.

Malá odbočka - Slyšel jsem, že Ježíš Kristus pro naši spásu podstoupil, mimo jiné, i takovou hanbu, že visel na kříži úplně nahý. Dnes je prý zobrazován na kříži ve spodním oděvu, v chitónu, ale ten na sobě prý na kříži neměl, o ten vojáci losovali. - Konec obočky.

O plášti čteme v Bibli i toto - Exodus 22:25  Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš,

26  neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý.

V Ježíšově době nebylo pro běžného člověka oblečení tím, čím je dnes oblečení pro nás. Pro nás je to jedno oblečení z řady dalších, které máme doma ve skříni. My dnešní obyčejní lidé jsme proti tehdejším obyčejným lidem velcí boháči.

Ježíš říká učedníkům, tehdejším obyčejným lidem, kteří neměli plnou skříň svrchních oděvů, že se mají vzdát svého oděvu, aby si mohl pořídit meč. To ukazuje na velkou důležitost meče. Meč je představen jako důležitější, než důležitý plášť.

A my už víme, že meč značí připravenost na obtíže spojené s následováním Ježíše Krista. Takže člověk, který chce být připraven na obtíže spojené s následováním Ježíše Krista, musí být ochotný obětovat plášť. Otázka stále zní, co je ten plášť.

Ještě to řeknu jinak. Kdo není ochotný vzdát se pláště, nemůže získat meč. Stojíš-li tak moc o plášť, počítej s tím, že nebudeš dobře připravený. Co je ti víc, plášť, nebo připravenost?

Už vás nemám napínat a mám vám říct, co je tím pláštěm?

Asi vás zklamu, já vám to totiž neřeknu. Pláštěm je pro každého něco jiného. U někoho je to toto, u jiného je to tamto. Zůstaňme u toho, že plášť je tím, co je třeba obětovat pro připravenost. A pro připravenost může každý z nás obětovat něco jiného.

Obětujme cokoli, vzdejme se čehokoli, jen se nevzdávejme meče, čili duchovního boje.

Každý z nás se musí sám zeptat Ducha svatého, toho tichého hlasu božího, co je tím, co mně brání v připravenosti, co nejsem ochoten prodat, čeho nejsem ochoten se vzdát.

Vzpomenete na mladíka, který přišel za Ježíšem a ptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?"

Ježíšova odpověď ho uzemnila: „Prodej co máš a rozdej to chudým.“ Tomu mladíkovi bránil v připravenosti majetek, respektive vztah k majetku. Vztah k majetku byl pro toho mladíka pláštěm, který nebyl ochotný obětovat k nakoupení meče.

Jaká Ježíšova odpověď by uzemnila nás, mě, tebe? Co je tím naším pláštěm? 

Sdílet

Komentáře

KarelFalta Ono by mně nehráblo z TOHO, ale z TEBE.
Budu teď poněkud tvrdší, ale myslím, že jsi natolik nesoudný, že něco takového slyšet potřebuješ.

Se stejným přístupem se příště už do takových diskusí nepouštěj. Zbytečně by ses totiž zase ztrapňoval, zbytečně bys odhaloval svoje neznalosti (ne jen Písma svatého) a zbytečně bys musel vyznávat hřích okrádání o čas.

Vojtěch Hýbl (VVRH) Možná je to tím, že v jednoduchosti vidíme složitosti. Možná jsem měl zůstat u prvního příspěvku a nepouštět se dál. Ale pustili jsme se dál a nebylo to špatné. Ježíšova slova o meči a plášti jsou symbolická, ale víc, než symbolická jsou prorocká.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio